Β΄ Κύκλο «Σαμπαλλική Ιεραρχία»

περιλαμβάνει
8 Video

Θεματολογία του Σεμιναρίου "Στάδια Ιεραρχικής Μαθητείας", β΄ κύκλος «Σαμπαλλική Ιεραρχία»
1. Η Πνευματική Πλανητική μας Ιεραρχία
2. Έννοιες και Διαβαθμίσεις
3. Συμπαντικά Μαζί
4. Οι Υπεράνθρωποι
5. Ηλιακοί Άγγελοι στην Έναρξη του Κύκλου
6. Ηλιακοί Άγγελοι στην Λήξη του Κύκλου
7. Άγκνι: Το Ντέβας του Πυρός
8. Κρίσνα - Χριστός: Η Μετάβαση στο σήμερα

 

FREE e-Book
Στάδια Ιεραρχικής Μαθητείας - Β΄ Κύκλος «Σαμπαλλική Ιεραρχία»