Κάρμα – Ντάρμα, Μέρος II

περιλαμβάνει
8 Video

ΚΑΡΜΑ - ΝΤΑΡΜΑ, ΜΕΡΟΣ II
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ | ΑΠΟ ΚΑΘΕ VIDEO

Το  Μακρoκoσμικό Κάρμα, α΄μέρος
  Δομή Ηλιακού συστήματος
  Σεληνιακή  και Γήινη Άλυσος
  Οι 5 βαθμοί των Σεληνιακών Ανθρώπων – Το Αιτιατό σώμα
  Ανάγνωση από το βιβλίο του Pauel «Ηλιακό σύστημα»
  Πίνακας: Η εξέλιξη από τη σεληνιακή κατάσταση στη γήινη (τωρινή)
  Οι Κύριοι του Κάρμα – Οι Κύριοι  Χίπικα και ο ορισμός τους
  Ο Άνθρωπος ως Δημιουργική Μονάδα είναι ο κύριος  του κάρμα για τους φορείς του
  Οι Μυήσεις και τα Υποπεδία του Βουδικού
  Οι 4 Κατηγορίες των Κυρίων του Κάρμα(του Ανεκδήλωτου)
  Οι ήσσονες καρμικοί παράγοντες
  Η Ηλιακή Σφαίρα και οι Καρμικές Δυνάμεις(Περιγραφή από το «Κοσμικό Πυρ» §74)

Το Μακρoκoσμικό Κάρμα, β΄μέρος
  Κοσμικό Κάρμα
  Ηλιακό Κάρμα
  Οι Καρμικοί αντιπρόσωποι του Πλανητικού Λόγου

Τα Ακασικά Αρχεία ως χρονογράφος του παρελθόντος, α΄μέρος
  Ποιος ήταν ο Έντγκαρ Κέυση;
  Τι είναι τα Ακασικά Αρχεία
  Το έργο του Έντγκαρ Κέυση
  Τι είναι το Βιβλίο της Ζωής

Τα Ακασικά Αρχεία ως χρονογράφος του παρελθόντος, β΄μέρος
  Υπαγορεύσεις για το παρελθόν
  Πλανητικές Διαμονές & Αστρολογικές επιρροές στη συνειδητότητα
  Εξερεύνηση περασμένων ζωών
  Προσβασιμότητα & ερμηνεία των αρχείων
  Ονειροπολήσεις & αναμνήσεις από περασμένες ζωές
  Η αξία της ενασχόλησης με τα Ακασικά Αρχεία του παρελθόντος: τα Ακασικά Αρχεία δίνουν στα άτομα ένα πλαίσιο δυνατοτήτων & πιθανοτήτων στο παρόν

Διαλογιστική Άσκηση: Κατευθυνόμενη Ονειροπόληση Δημιουργικής φαντασίας αναφορικά με το παρελθόν 

Τα Ακασικά Αρχεία ως οδηγός του παρόντος, α΄μέρος
  Υπαγορεύσεις για το παρόν
  Οι εμπειρίες της Ψυχής από το παρελθόν επηρεάζουν το παρόν
  Η σπουδαιότητα της ελεύθερης βούλησης & της προσωπικής ευθύνης στη διαμόρφωση του παρόντος
  Η συμβουλευτική του Κέυση

Τα Ακασικά Αρχεία ως οδηγός του παρόντος, β΄μέρος
  Η πορεία κάθε οντότητας μέσα στο χρόνο & οι σχέσεις μεταξύ των ψυχών
  Το χάρισμα του Κέυση & οι παράγοντες που το επηρέαζαν
  Που βρίσκονται τα Ακασικά Αρχεία
  Η σπουδαιότητα των επιλογών του ατόμου στη διαμόρφωση του παρόντος
  Τρόποι πρόσληψης πληροφοριών από τα Ακασικά Αρχεία

Διαλογιστική Άσκηση: Κατευθυνόμενη Ονειροπόληση Δημιουργικής φαντασίας αναφορικά με το παρόν