Κάρμα – Ντάρμα, Μέρος III

περιλαμβάνει
9 Video

Κάρμα - Ντάρμα, Μέρος III
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ | ΑΠΟ ΚΑΘΕ VIDEO

Τα Ακασικά Αρχεία: Πιθανότητες & Δυνατότητες για το μέλλον, α΄μέρος
  Ανάλυση και ανίχνευση των ατομικών & συλλογικών ευκαιριών για ψυχική ανάπτυξη
  Υπαγορεύσεις για το μέλλον: ο ρόλος της ελεύθερης βούλησης
  Η ιστορία της Ψυχής & η σπουδαιότητα της επίγνωσής της
  Η ατομική ευθύνη στη διαμόρφωση του μέλλοντος

Τα Ακασικά Αρχεία: Πιθανότητες & Δυνατότητες για το μέλλον, α΄μέρος
  Η διαμόρφωση του μέλλοντος. Υπαγορεύσεις σε γονείς και παιδιά: Παραδείγματα

Διαλογιστική Άσκηση: Κατευθυνόμενη Ονειροπόληση Δημιουργικής φαντασίας αναφορικά με το μέλλον 

Η Διαγνωστική του Κάρμα- Ενεργειακά Πεδία, α΄μέρος
  Μέσω υπεραισθητικής εξέτασης μπορούμε να ανιχνεύσουμε το κάρμα μέσα στις ενεργειακές δομές
  Ο υπεραισθητικός συλλέγει πληροφορίες και δεδομένα από διάφορα ενεργειακά πεδία
  Τα κωδικοποιημένα προγράμματα
  Όσοι μοιράζονται το ίδιο ενεργειακό πεδίο, μοιράζονται και τις ίδιες πληροφορίες
  Κάθε ενεργειακό πεδίο διαθέτει ενεργειακές δομές και σύστημα αυτορρύθμισης που το προφυλάσσει από αλλοιώσεις και παραβάσεις
  Πότε κάτι εμφανίζεται ως βάρος δυσαρμονία ελάττωμα πρόβλημα
  Η αρετή ενός πεδίου μπορεί να είναι ελάττωμα για το ανώτερο πεδίο ή το ελάττωμα ενός πεδίου μπορεί να είναι συμβολή θετική για το ανώτερο πεδίο
  Η πληροφορία μιας πράξης μας κυκλοφορεί μέσα σε κοινό ενεργειακό πεδίο που μοιραζόμαστε με άλλους
  Είμαστε συν υπαίτιοι και συν διαχειριστές μέσα στο ενεργειακό πεδίο, ρυθμιστές και ρυθμιζόμενοι
  Πρόβλημα: η ανθρώπινη πράξη επιστρέφει σε όλους όσους μοιράζονται το ίδιο πεδίο
  Ένα πρόβλημα μπορεί να γίνει ευλογία αν έχουμε τη μαγνητική εμβέλεια της κατάλυσης /αναίρεσης των προβληματικών κραδασμών

Η Διαγνωστική του Κάρμα- Ενεργειακά Πεδία, β΄μέρος
  Πως θα είναι καρμικά η ζωή και ποιες είναι οι προδιαγραφές της καρδιακής ενέργειας ενός ατόμου που διαθέτει καρδιακή ενέργεια στα τσάκρα 6ο – 4ο – 2ο
  Πως η εσωτέρα θεραπευτική δρα μέσα στις ενεργειακές δομές των πεδίων
  Η πληροφοριακή ενότητα ενός ενεργειακού πεδίου και ο φυσικός διαχωρισμός ενός ατόμου ή μορφής είναι ψευδοφανής αντίφαση
  Η μια ενιαία αρχή “το πνεύμα” καθώς διαχωρίζεται σε ενεργειακό πεδίο και σε φυσική ύλη πάντα εμπεριέχει το ένα το άλλο
  Οι νέες δομές εξασφαλίζουν την ανεκδήλωτη παρουσία του ενός αντιθέτου μέσα στο άλλο ως πληροφορία

Η Διαγνωστική του Κάρμα  - Ο Άνθρωπος ως σταθερή πληροφοριακή δομή, α΄μέρος
  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
  ΠΙΝΑΚΑΣ: Φυσικό και Λεπτοφυές πεδίο
  Στην Εσωτέρα Θεραπευτική η κατάσταση των καρμικών δομών στο πεδίο του ανθρώπου καθορίζει τη φυσική του κατάσταση
  ΚΑΡΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
  ΠΙΝΑΚΑΣ: Ενεργειακό σώμα – παραγοντικό αίτιο
  ΠΙΝΑΚΑΣ: Στρατηγικές και Τακτικές καρμικές δομές.
  Οι παράμετροι των καρμικών δομών βρίσκονται μέσα στο ίδιο ενιαίο πεδίο
  Όταν μια παράμετρος κάπου ασθενεί οι άλλες μπορούν είτε να βοηθήσουν είτε να ασθενήσουν-μολυνθούν

Η Διαγνωστική του Κάρμα  - Ο Άνθρωπος ως σταθερή πληροφοριακή δομή, β΄μέρος
  Το πεδίο του ανθρώπου άμεσα καταγράφει ότι κίνηση υπάρχει στο περιβάλλον και απαντά αυτόματα
  Βιώστε και πείτε ΟΧΙ στην ανταποδοτική κίνηση
  Το περιβάλλον μολύνεται εξίσου απ την βίαιη ανταπόδοση μας
  Η πραότητα και η ταπεινότητα είναι πρωτίστως χαλιναγώγηση των ενεργειακών μας δυνατοτήτων
  Τι συμβαίνει όταν αφαιρείται από τον ασθενή η αρνητική ενέργεια;
  Ποιος θα παραλάβει το φορτίο που αφαιρέθηκε;
  Αποτελέσματα της λάθος κατεύθυνσης και παραλαβής του φορτίου
  ΠΙΝΑΚΑΣ: Παρεμβολές Στρατηγικές – Τακτικές
  ΠΙΝΑΚΑΣ: Ενεργειακές δομές μέσα στο πεδίο του θεραπευόμενου – αίτια και αποτελέσματα

Η Διαγνωστική του Κάρμα  - Ο Άνθρωπος ως σύνθετο σύστημα: υλικό – πληροφοριακό - ενεργειακό, α΄μέρος
  Μέσα στο πεδίο του θεραπευόμενου οι ενεργειακές δομές, οι φυσικές δομές και οι παράμετροι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
  Η κατανόηση του θεραπευόμενου ως αλληλεπιδρώσες αλυσιδωτές αντιδράσεις αλλάζει τη στάση του, την αντιμετώπιση των φυσικών του δομών και τον τρόπο που χειρίζεται τα περιβάλλοντά του
  Ποιος είναι ο δυναμικότερος θεραπευτικός τρόπος να αντιμετωπίζουμε τα περιβάλλοντά μας;
  Μετανοώ επειδή Κατανοώ
  Συγχωρώ επειδή Μετανοώ

Η Διαγνωστική του Κάρμα  - Ο Άνθρωπος ως σύνθετο σύστημα: υλικό – πληροφοριακό - ενεργειακό, β΄μέρος
  Βήματα αντιμετώπισης του θυμού
  Η πνευματική αποσύνθεση/ ατέλεια είναι η αιτία όλων των δεινών και πρέπει να εξουδετερώνεται μέσω αφύπνισης, καλλιέργειας, ισχυροποίησης και δράσης του πνευματικού σπινθήρα & των ιδιοτήτων του
  Το ορθό μέτρο των υλικών απαιτήσεων εξυγιαίνει το πνεύμα & τον σώμα ενώ η υπέρβασή του τα επιβαρύνει
  Συμπεράσματα του Λαζάρεβ για το άνθρωπο και την ανθρωπότητα από το βιβλίο του “Διαγνωστική του Κάρμα”