Μάντραμ

Τι είναι τα μάντραμ, οι Λέξεις Δύναμης, και οι Επικλήσεις;

Μάντραμ σημαίνει λέξη στα σανσκριτικά. Στην ορολογία του εσωτερισμού μάντραμ είναι ο λόγος πού έγινε σάρκα, είναι ο Δημιουργικός Ήχος, αυτή η ίδια η δύναμη της Δημιουργίας. Η δύναμη υπάρχει στον ήχο της λέξης. Τα μάντραμ είναι μια σειρά ήχων ή λέξεων ή συλλογές φράσεων, τοποθετημένων με συγκεκριμένο τρόπο από κάποιον αποκρυφιστή ή κάποια μεγάλη Οντότητα, με σκοπό να παράγονται συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτοί οι ήχοι, επαναλαμβανόμενοι ρυθμικά, πάντα με την ίδια σειρά, συγχρονίζουν τις δονήσεις της προσωπικότητας μαζί τους.

Ένα μάντραμ είναι λοιπόν ένα μηχανικό μέσο για να σταματούν κάποιες προβληματικές δονήσεις και να δημιουργούνται νέες λεπτοφυέστερες. Ύστερα ο κραδασμός αυτός εκτείνεται στο χώρο, εξαγνίζοντας, ηλεκτρίζοντας και κάνοντας τον άνθρωπο έναν επικλητικό σταθμό δύναμης. Επίκληση επομένως είναι μια δομημένη μορφή σκέψης που ανάλογα με το επίπεδο κατασκευής της έχει την αντίστοιχη δύναμη.

Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση υπάρχει η πειθαρχία της νοερής “ευχής”, ή “καρδιακής προσευχής”, δηλαδή της αδιάλειπτης επανάληψης του “Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με”. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έλεγε, ότι: “όσο απαραίτητον είναι να αναπνέει ο άνθρωπος, άλλο τόσο δια την ψυχή, απαραίτητον είναι να προσεύχεται”.

Υπάρχουν αρκετές επικλήσεις και Λέξεις Δύναμης που χρησιμοποιούνται από τους αναζητητές. Η επίκληση στην Ιόχρου Ενέργεια είναι μία από αυτές. Είναι ένα από τα πολύ δυναμικά και αποτελεσματικά πνευματικά εργαλεία για τη προσέγγιση και εφέλκυση της εξαγνιστικής μεταστοιχειωτικής δύναμης του Ιερού πυρός.