Μία άλλη όψη της “χρήσης” του Ιερού Πυρός

Πιο κάτω βλέπουμε μία άλλη όψη της "χρήσης" του Ιερού Πυρός -στο προκείμενο, Ιόχρουν Φλόγα- και τι επιζητούσαν οι μαθητές να επιτελέσουν δια μέσου  ("Bridge" Σεπτέμβριος 1955).

Κατά το 1954, όμιλοι μαθητών επικαλέστηκαν την Καρμική Επιτροπή για να τους επιτραπεί να βοηθήσουν, με τη χρήση της Ιόχρου Φλόγας, τις ψυχές -που αποδήμησαν από τη Γήϊνη ζωή- στις Εσωτερικές Σφαίρες, με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές να μην έχουν την ανάγκη μετενσωμάτωσης για να ξεπληρώσουν τις καρμικές τους ευθύνες. Οι επικλήσεις αυτές ήταν τόσο πολυάριθμες, ένθερμες και επίμονες ώστε το Σεβάσμιο Τούτο Σώμα, αναλογιζόμενο ότι οι αυτοί οι μαθητές δεν είχαν πλήρη κατανόηση των ευθυνών που θα αναλάμβαναν αν, ενδεχόμενα, αυτή η παραχώρηση τους απονέμονταν, ζήτησε από τον Τσοχάν Σεράπειο να τους δώσει τις αναγκαίες πληροφορίες.