Ο θρονισμός της 1ης Μαΐου 1981 του Αγίου Γερμανού

O θρονισμός της πρώτης Μαΐου 1981 του κόμητα Ροκότσκυ ή Αγίου Γερμανού ή Σαιν Ζερμαίν.  Στο τεύχος αριθ. 19 Ιουλίου—Αυγού­στου 1980 και στη σελίδα 10, γράφω για τη μεγάλη γιορτή που θα γινόταν στην έρημο Γκόμπυ στην 1η Μαΐου 1981 για να προαλειφτεί σαν «Κοσμικός Ηγέτης» Μεγάλος Τσόχαν και Μανού συγχρόνως ο γιος του ανθρώπινου γένους Κόμης Ροκό­τσκυ. Τα ξημερώματα της άγιας μέρας αυτής συγκεντρώθηκαν με την αιθερική σωματική περιβολή τους, χιλιάδες όντα και πήραν τις καθορισμένες θέσεις τους, πριν ο ήλιος μας προβάλλει στο φυσικό ορίζον­τα.

Όλη η αιθερική αυτή γιορτή που σπά­νια λαβαίνει χώρα στην περιοχή της γης βρισκόταν υπό την εποπτεία ανθρώπωε­ξελιγμένων όντων, που έχουν φτάσει σε ύψι­στα πνευματικά επίπεδα και που τιμούν, το γένος, των ανθρώπων. Ακόμα είχαν συ­ναχτεί εκεί πνευματοόντα των άλλων πα­ραπλήσιων με μας εξελισσόμενων όντων απο το γένος των Λίππικα, από τους Ντέβας, από τους εκπροσώπους των όντων διακονίας αγγέλους και αρχαγγέλους, από τα κατώτερα στοιχειακά, από τους σταθερούς Κουμάρα, από τους Τιτάνες, από τους Τζιάν και τους Μαχαρατζιάν, από αντιπροσώπους όλων των διαστάσεων της έβδομης ιδρύτριας μητρικής ακτίνας μας. Ένα απίστευτα σε δύναμη λαμπρότη­τας αιθερικό φως φεγγοβολούσε σ' όλη την αιθερική περιοχή της ερήμου Γκόμπυ, που η αντανάκλαση του διαπερνούσε την ύλη και έδινε ταυτόχρονα μια περίεργη φωτεινότητα στην ερημική φυσική περιοχή. Πάνω όμως στην αιθερική προβλήτα είχαν συγ­κεντρωθεί αμέτρητα πλήθη όντων, για να παράσχουν στην, εγκαθίδρυση και στην εν­θρόνιση του μόνου γήινου όντος, του Κόμη­τα Σαιν Ζερμαίν.

Ο Άγιος Γερμανός προ­έρχεται από το ανθρώπινο γένος και εξελί­χτηκε σε υπερόν υστέρα από μια παραδει­γματική εξελικτική πορεία αποσπώντας τα συγχαρητήρια και το θαυμασμό όλων των υπεύθυνων υπερόντων, παιδιών αγαπη­τών του Μεγάλου μας Πατέρα. Ακόμα τυ­χαίνει της μεγάλης αγάπης του ΚΗΙΧ, ο οποίος Λ0ΓΟΣ προέρχεται επίσης από το ανθρώπινο γένος. Μια θεία αρμονία ενός πανηγυρικού συμφωνητικού ήχου συνόδευε τις προετοι­μασίες και συγκινούσε στον υπέρτατο βαθμό όλους τους προσκεκλημένους, που αναφέ­ρω στο προηγούμενο μου άρθρο για τον Κόμητα Ροκότσκυ ή Σαιν Ζερμαίν. Χιλιά­δες χιλιάδων ανθρωποψυχές που πέρασαν από την κόλαση της γης κατά καιρούς και κέρδισαν με τη δική τους δύναμη τη δόξα και την αθανασία, κατείχαν τις καθορι­σμένες Θέσεις τους σύμφωνα με την ι­εραρχία - αξιαρχία τους. Κατά τα καθιε­ρωμένα έπρεπε να παραστεί και ο Ταξιάρ­χης Μιχαήλ στη γιορτή αυτή, μια και ε­ξουσιάζει τις κατώτερες διαστάσεις, από την έβδομη εσωτερική ως τη δική μας τη δέκατη τρίτη, της οποίας ένα μικρό μέ­λος είναι το ηλιακό μας σύστημα και η μι­κρούλα γη μας το μοναδικό εκπαιδευτικό σχολειό μιας αχανούς κοσμοπιεριοχής. Οι τρεις φωτοεκρήξεις έδωσαν κατά την, ανατολή του φυσικού ήλιου, την έναρξη της τελετής.

Ο Κόμης Γερμανός έχει την τάση να παρουσιάζεται με μορφική αν­θρώπινη εκδήλωση σε ηλικία που εντοπί­ζεται γύρω στα εξήντα γήινα ανθρωποχρόνια. Μ' αυτή την ηλικία εμφανίστηκε φορώντας την περίφημη γαλαζωπή χλα­μύδα με τους εφτά αστερισμούς στη ράχη, που συμβολίζουν εκτός από τα άλλα μυστη­ριακά συστήματα και τους μαγνητισμούς -ακτινοβολίες που επηρεάζουν τη γη και που σκοπεύει να εντείνει και να χρησιμοποιή­σει ο νέος Τσόχαν και Μανού. Σαν νέος κοσμικός ηγέτης φορούσε τη μήτρα της γης, τη γήινη σφαίρα που σε χρώμα ατσαλί σκορπούσε τη συγκίνηση στους προσκεκλημένους ψυχοπνευματικούς ανθρώπους. Τριάντα τρεις υπερμεγέθεις α­δάμαντες στόλιζαν τη μήτρα αυτή, που συμ­βολίζουν τις τριάντα τρεις ψυχικές κατη­γορίες των ανθρώπων, που σαρκώνονται στη γη. Ακόμα ο αριθμός τριάντα τρία είναι πολλαπλάσιος του αριθμού τρία και προέρ­χεται με τον πολλαπλασιασμό του 11X3=33. Κατά την ώρα της πρώτης έκρηξης, οι τέσσερεις Μαχαρατζιάν ή Λίππικα τοπο­θέτησαν τη μήτρα σφαιρικά πάνω στην κε­φαλή του Μεγάλου Τσόχαν Αγίου Γερμα­νού. Η τιμή αυτή ήταν η πιο μεγάλη που έγινε ποτέ σε γήινο αναμορφωτή και κατευθυντή της ανθρώπινης φύσης.

Ο ΝΑΡΚΑ ΠΕΝΧΑ, η ύψιστη διάνοια το­ποθετώντας τη μήτρα, είπε τα εξής βαθιά σε νόημα φυχοπνευματικά του λόγια: ... «Οι παρόντες είναι σε θέση να εκτιμή­σουν την ουσία της σημερινής γιορτής. Η εσωτερική ιεραρχία παραχωρεί από την ώ­ρα αυτή στο ανθρώπινο γένος μια ευκαιρία μοναδική, δίνοντας απίστευτη ισχύ, απ' αυτή που μέχρι τώρα παρεχόταν, στη γη. Σε τούτο συνετέλεσε το Μέγα Ον, ο Λόγος, ή ο διδάξας προ δύο χιλιάδων χρόνων το δρό­μο της αγάπης για εξέλιξη στον άνθρωπο. Στα χέρια του Τσοχάν - Μανού Ροκότσκυ η δύναμη αυτή θα διασκορπιστεί και θα διαχυθεί κατάλληλα, ώστε να νεοσχηματιστεί ο νέος τύπος του πνευματικότερου άν­θρωπου, όπως ο Σαιν Ζερμαίν εκπαιδεύτη­κε να κάνει. Ας ευχαριστούμε το Μέγα Ον που θέλησε να κάνει μια απίθανη πα­ραχώρηση για τα ψυχοπνευματικά του όντα και ιδιαίτερα για το ανθρώπινο γένος. Ύ­στερα ας συγχαρούμε τον αδελφό μας Άγιο Γερμανό για το μεγάλο έργο του που άρ­χισε να κάνει πάνω εδώ στη γη» ...  Έτσι έ­κλεισε το λόγο του ο Νάρκα Πένχα, ο αν­τιπρόσωπος και ηγέτης των αδελφών πνευ­μάτων ΛΙΠΠΙΚΑ.

Ο Ταξιάρχης Μιχαήλ έδωσε το σύνθη­μα της δεύτερης έκρηξης και τότε το όλο τοπίο πήρε το χρώμα και τη θεία λάμψη ενός ροζ παλ υπερχρώματος, που αντικατά­στησε το χρώμα που είχε σκορπίσει ο μεγά­λος Λίππικα Νάρκα Πένχα. Όταν το ροζ παλ χρώμα διαχύθηκε ολόγυρα τους, ένιωσαν τον κλονισμό των ψυχών τους, γιατί ά­νοιξαν όλοι οι εσωουρανοί και είδαν στη με­γάλη τους δόξα τους την πάμμωμη ΤΡΙΑ­ΔΑ ΝΑ ΛΑΜΠΕΙ με το θείο φως της και να ευλογεί τη στέψη του μεγάλου αδελφού μας Αγίου Γερμανού. Ο Ταξιάρχης τυλι­γμένος μέσα στο φως του, παρέδωσε στον Άγιο Γερμανό το ξα­κουστό σκήπτρο των Μάχα Τσόχαν και Μα­νού, που η ιστορική ΠΕΤΡΑ βρίσκεται καρφωμένη πάνω του και λάμπει όπως ε­κατό γήινοι ήλιοι στο στερέωμα. Την ώρα αυτή της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ακούστηκε από τις πνευματοψυχές των γήινων εκπροσώπων που είχαν κληθεί στα μυστηριακά αυτά εγκαθιδρύματα ή ενθρονίσματα, την πλέον με­λωδική σύνθεση που ακούστηκε ποτέ από ανθρωποψυχή στην αιθεροφυσική διάστα­ση μας. Ένα μεγάλο λίγωμα και μια πρω­τοφανή συγκίνηση αισθάνθηκαν οι ανθρωποψυχές που βρέθηκαν εκεί.

Ο Άγιος Γερμανός φίλησε το χέρι του Ταξιάρχη Μιχαήλ και πήρε το άγιο σκήπτρο ή το κηρύκειο του, με το οποίο θα σταυρώνει καθημερινά τη γήινη σφαίρα και θα σκορπά από τη σκηνομένη ιερή πέτρα του τις ακτινοβολίες της πνευματικότητας ΕΚΕΙΝΗΣ, που ο φιλάνθρωπος Πατέρας, α­πό υπερβολική αγάπη χάρισε στο ανθρώπινο γένος από την ώρα αυτή. Το ανθρώπινο ημερολόγιο δείχνει την ήμερα της 1ης Μα­ΐου πως είναι Παρασκευή και πως η ανα­τολή του ήλιου γίνεται στις 5.30 το πρωί. Ακόμα πως η σελήνη είναι 27 ημερών... Όλη η γη αυτή την ώρα άστραψε και όλοι οι μικροί και οι μεγάλοι ανθρωποδιορατικοί αισθάνθηκαν τη νέα έκρηξη τη δεύτερη, γιατί στις πέντε ακριβώς, μισή ώρα αρχύ­τερα είχε σημειωθεί η πρώτη και πολλοί α­πλοί μα καλοκάγαθοι συνάνθρωποι την πέ­ρασαν την πρώτη έκρηξη της τοποθέτησης του στέμματος με τα τριάντα τρία διαμάντια για σεισμό. Ο Μιχαήλ σαν εκπρόσωπος του Μεγάλου Νου ευ­λόγησε τον Σαιν Ζερμαίν εξ ονόματος του Πατέρα και του ευχήθηκε επιτυχία στα ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ πάνω στη ΜΑ­ΝΑ ΓΗ... Η τρίτη έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ΣΑΝΑΤ ΚΟΥΜΑΡΑ αντιπρόσωπος των αναμενόντων ψυχών στην αιθερική Αφροδί­τη πρόσφερε το περιδέραιο ΤΟΥ ΕΛΕΟΥΣ στο νέο ηγήτορα της γης Άγιο Γερμανό. Πρόκειται για το περίφημο περιδέραιο με τις τριάντα τρεις πολύτιμες πέτρες, που θα στολίζουν το στήθος του μεγάλου πνεύμα­τος, που κάθισε στο θρόνο των άγιων Τσοχάν και Μανού. Την ώρα αυτή άλλαξε το φως και έγινε πορτοκαλί. Όλοι στράφηκαν στο αιθεροφυσικό διαχυμένο σύμπαν μας και είδαν τους ΕΦΤΑ αστερισμούς να στέλνουν προς τη γη την εσωτερική πνευματικότητα τους. Ο Σανάτ Κουμάρα ευλόγησε τον άξιο συνεχιστή του θείου έργου πάνω στη γη.

Οι χιλιάδες πνευματοψυχές άρχισαν τότε να ψάλλουν το θείο ύμνο της πνευματικής υπόστασης πάνω στη γη. Η συγκλονιστική τους μελωδία κυριαρχούσε σ' όλο τον πλανήτη και δεν υπήρξε μικρός διακο'ϊστής που να μην άκουσε στην πρώτη του Μαΐου κατά την ώρα της ανατολής του ή­λιου, τη θεία τούτη μουσική που λίγωνε την ψυχή και που επιθυμούσε να απαλλαγεί και να απολυτρωθεί απο τη γήινη τούτη φυλακή της ύλης. Ύστερα σχηματίστηκε με ταχύτητα φω­τός ο θρόνος του Αγίου, που η εκτυφλωτική του λάμψη συγκέντρωσε την περιέργεια και το ενδιαφέρον των προσκεκλημένων. Απο­τελείτο από μικροσκοπικούς ήλιους ή εστίες -εκπομπής εκτυφλωτικών φώτων πολύχρω­μων και έριχναν φωτινοακτίνες διαφορετι­κών αποχρώσεων σε ταχύτατα χρονικά όρια. Είναι η συμμετοχή των αστερισμών, των επτά, που εικονίζονται στη χλαμύδα του Κόμητα Γερμανού. Πάνω στην κορυφή του υπάρχει φωτεινή η γήινη σφαίρα και ο πολυχρωματισμός της προξενεί κατάπληξη.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
Αφού έγινε ή εγκατάσταση μίλησε ο νέος Τσόχαν και Μανού προς τις μυριάδες μυριάδων πνευματοψυχές και με τη διακρίνουσα αυτόν αργή του ομιλία, αναφέρει το πρόγραμμα του για το μέλλοντα άνθρωπο της γης και είπε τα εξής:

... «Θα σάς αποκα­λύψω μόνον όσα αφορούν την εξέλιξη του άνθρωπου, από φυσικοσωματικής και πνευματοψυχικής ανύψωσης. Τα υπόλοιπα θα αφεθούν στα Ακασικά Αρχεία και θα διε­ρευνηθούν απο πνευματικούς ανθρώπους που θα έχουν γι' αυτό την εξουσία. Αδελφοψυχές και αδελφοπνεύματα Πνευματικές Αρχές και Πνευματοεξουσίες, σας καλοδέχομαι και σας ευχαριστώ για την τιμή που μου παρέχετε τη μέρα της μεγάλης λήψης των επισήμων μα και υπευθύνων υποχρεώσεων μου προς τον ανθρώπινο λαό. Ευχαριστώ τον Ταξιάρχη Μιχαήλ για την τιμή που έκανε σε όλους μας να παραστεί στην έναρξη της αλλαγής, για τον καινού­ριο άνθρωπο κι αυτό με συγκινεί ακόμα ιδιαίτερα γιατί προέρχομαι από το γένος των ανθρώπων. Ξέρω τις ατέλειωτες υποχρεώ­σεις που ο μεγάλος αδελφός μας Μιχαήλ έχει και πως βρισκόμενος κοντά μας δείχνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ανθρώπινο γέ­νος. Θυμούμαι σαν εργάστηκα κοντά του πόσο ενδιαφερόταν για το λαό μας, παρόλο που προήλθε από άλλη διαφορετική ψυχή, εκείνη των τιμίων και υπέροχων Αρχαγγέ­λων. Πριν από λίγο μόλις πληροφορηθή­καμε, πως νέα συμπληρωματική πνευματοενέργεια ο Μέγας Νους θα στέλνει δια μέ­σου πάντοτε του Μιχαήλ στην αγαπημένη γη, πράγμα που σημαίνει την επιτάχυνση της εξέλιξης και της ταχύτερης αποπνευμάτωσης των γιων του άνθρωπου. Είμαι πο­λύ συγκινημένος, γιατί ο Μέγας Νους δωρί­ζει στο γένος των ανθρώπων αυτή τη νέα παροχή και μάλιστα την ώρα αυτή, που α­ναλαμβάνω την ΕΥΘΥΝΗ.

Με τη συναίσθηση βαθιά μέσα στην ψυ­χή μου της ευθύνης για το μεγάλο έργο που αναλαμβάνω, σας διαβεβαιώνω πως θα αφιερώσω τις πνευματοψυχικές μου δυνάμεις για να δημιουργήσω έναν καινούριο άνθρω­πο όπως οι περιστάσεις απαιτούν και όπως προ χρόνων αμέτρητων υπέβαλα το σχέδιο μου στον παρόντα Ταξιάρχη Μιχαήλ για έγκριση και διόρθωση. Έχω τη βεβαιότητα ότι θα πετύχω στο μεγάλο έργο που ανέ­λαβα και ζητώ τη βοήθεια και συμπαράστα­ση όλων των παρευρισκομένων πνευματοαδελφών μου. Είναι καιρός να σας μιλήσω για τα ανθρώπινα σχέδια μου, που ο ταξι­άρχης Μιχαήλ εγκρίνει και τα οποία ο Θείος Νους ευλόγησε. Όλα αυτά θα γίνουν με το σκοπό να επιταχυνθεί η απαραίτητη εκ­παίδευση των πνευματοψυχών που σχηματί­ζουν το γένος των ανθρώπων ή εκπαιδεύον­ται αποκλειστικά στη γη, στην περιοχή αυ­τή της δεκάτης τρίτης διάστασης, όπου η σύνθεση της κυβερνούσας ύλης είναι πυκνή, αργοκίνητη, ελάχιστη σε πνευματοενεργητικότητα και ειδικά φτιαγμένη για να κρα­τά την ανθρωποψυχή σε χρονικά μεγάλα διαστήματα. Σκοπός μου είναι να μεταλλάξω στο ανώτερο δυνατό την απορροφητική ικα­νότητα της ψυχής σε πνευματικές ποσό­τητες, ώστε η νίκη της πνευματικής πλευ­ράς να γίνεται ευκολότερα και κατά πο­λύ ταχύτερα.

Ακόμα να διασκευάσω με την πάροδο του χρόνου το όλο φυσικό του άνθρωπου που να μπορεί να αντιπροσωπεύει και να εξυπηρετεί τη νέα δυναμοπνευματική ενερ­γητικότητα που θα παρουσιαστεί σε λίγο χρόνο, μόλις ο Άρχοντας Ταξιάρχης Μι­χαήλ αντιληφτεί πως η μεγάλη ώρα σή­μανε. Με το άγιο του ξίφος θα διοχετεύει προς τη διάσταση μας και ιδιαίτερα προς τη μικρή μας γη την πλούσια σε ποσότητα πνευματική ενέργεια, που ο Θείος Νους θα δίνει για την πανγήινη εξέλιξη, για τις πνευματοψυχές που στέλλονται στη γη να σχηματίσουν ΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΕΠΟΧΗ. Ο πνευματικός αυτός ενεργισμός θα δώ­σει τους πρώτους του καρπούς από το γήι­νο έτος 2001, οπότε η διανομή της πνευματοουσίας θα γίνεται όπως το Θείο Σχέδιο προβλέπει. Έτσι το όλο παρουσίασμα του φυσικού άνθρωπου θα αλλάξει και οι σημε­ρινές ανθρωπομούμιες θα μείνουν σαν μια α­νάμνηση σε όλους μας. Πιστεύω πως νέες ανθρωποψυχές ή άλλων εξελίξεων θα σαρκωθούν από τον άλλο χρόνο για να προσφέ­ρουν σαν γήινοι τις απαραίτητες βοήθειες τους στο γένος των ανθρώπων. Ήδη βασί­ζομαι στους νυν παρευρισκόμενους στην τε­λετή αυτή και τους παρακινώ να λάβουν την απαραίτητη άδεια συμμετοχής τους από τους αρχηγούς τους και από τον Ταξιάρχη Μι­χαήλ.

Οι νεοσαρκούμενοι τώρα στη γη σαν βοη­θοί μου και ανομορφωτές του γένους των ανθρώπων, θα αναλάβουν να διδάξουν το προκαθορισμένο σύστημα της αληθινής α­γάπης, όπως τα διατύπωσε στη γη κατά τη διέλευση του, ο ΜΕΓΑΣ ΛΟΓΟΣ και ο πρωτότοκος ΓΙΟΣ ΕΚΕΙΝΟΥ. Αυτοί οι συ­νεργάτες μου θα με ακολουθήσουν όταν στα δέκα τέσσερα χιλιάδες χρόνια μ.χ. αναχω­ρήσω για τον αστερισμό της Ανδρομέδας, όπου και θα ιδρύσω το 7ο σεμινάριο διδασκα­λίας της εσωτερικής μετάλλαξης για τη γε­νική διαμόρφωση των μορφοποιημένων όν­των. Αυτά τα σεμινάρια θα είναι συνολικά εφτά και θα ιδρυθούν στους εφτά αστερι­σμούς πού φέρνω στη ράχη του επενδύτη μου, αυτόν που σήμερα φορώ. Στα είκο­σι έξι χιλιάδες χρόνια από τη σάρκωση του Χρίστου στη γη, τελειώνει ή αποστολή μου, οπότε και θα επιστρέψω κοντά στον πολυαγαπημένο μου πατέρα για να τεθώ στη διάθεση του. Ωστόσο έχω να εργαστώ σκληρά σ' αυτούς τους εφτά αστερισμούς, που μεταξύ τους βρίσκεται, όπως παρατη­ρείτε και ο αστερισμός της ΑΡΓΩΣ, μέσα στον οποίο βρίσκεται το ηλιακό σύστημα και φυσικά η γη, το κατάλληλο σχολείο, που εκπαιδεύει τις πνευματοψυχές του αν­θρώπινου γένους» ...

Οι λόγοι του νέου Κοσμικού Δασκάλου Μάχα Τσοχάν και Μανού ΣΑΙΝ ΖΕΡΜΑΙΝ απόσπασαν τη προσοχή από τους καλεσμένους στην έκτακτη αυτή γιορτή πάνω στη γη. Ένας μεγάλος ενθουσιασμός για το καινούριο πείραμα τού Κοσμικού Δασκάλου φούντωσε μες στις πνευματοψυχές των παρευρισκομένων, που τα αιθερικά τους σώματα με τα οποία παρουσιά­στηκαν όπως το τυπικό της γιορτής προέ­βλεπε, φωτίστηκαν ζωηρότερα και λαμπίριζαν με μια παλμοδονητική έξαρση απίθανης ομορφιάς. Ακόμα οι υψηλότεροι παρόντες έστελναν τις πνευματικές τους σκέψεις χαράς και αγαλλίασης με πνευματοακτινοβολίες, πράγμα που ενθουσίαζε τούς παρόντες. Προ της διάλυσης έπρεπε να γίνουν τρία τινά:
Να προσευχηθούν.
Να ζητήσουν από τον ανώτερο παρόντα, στην προκειμένη περίπτωση απο τον Ταξιάρχη Μιχαήλ, ευχές και συμβουλές για τα δικά τους θέματα.
Να συγχαρούν το νεοεκλε­γέντα για Μάχα Τσοχάν και Μανού ταυτό­χρονα, Σαιν Ζερμαίν.

Όλα αυτά έγιναν με μια ανώτερη λεπτότητα και με μια ευγέ­νεια πού διακρίνει τα μεγάλα όντα, έστω κι αν προέρχονται από άλλες διαστάσεις ή απο άλλες παραπλήσιες με το ανθρώπινο γένος εξελίξεις. Η προσευχή άρχισε μ' ένα σήμα του Ταξιάρχη Μιχαήλ. Ύψωσε τη ρομφαία του, το Θεϊκό αιθερικό σπαθί του προς τα ουράνια ύψη και ευθύς ατό άκρο του πα­ρουσιάστηκαν σπινθήρες, που σήμαιναν την επαφή των παρόντων, με την ΥΠΕΡΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ. (Βλέπε βιβλίο μου Γένεση και Θάνατος των Κόσμων. Σύμπαν, Αντισύμπαν, Υπερσύμπαν). Όλοι οι μυριάδες παρευρισκόμενοι αμέσως γονυπέτησαν και τα λαμπρά τους αιθερικά σώματα διέγραψαν το ιερότατο γράμμα σύμβολο Γάμμα.  Αυτό σημαίνει το Γη και τις λέξεις Γεωμέτρης, Γεωμετρία, Γνώση και Γνωστικισμός. Ακόμα με το κεφαλαίο τούτο γράμμα της ελληνικής γλώσσας παρι­στάνεται το πρώτο μισό τετράγωνο ή η πρώ­τη γωνία που σχηματίζει η κάθετη και η οριζόντια γραμμή. Αυτό το σχήμα αντιπρο­σωπεύει, σαν κάθετο το πνεύμα και σαν οριζόντια γραμμή την ίδια την ψυχή. Α­κόμα σημαίνει την κάθοδο στις διαστά­σεις της ψυχής και την παραμονή της μέ­σα σ' αυτές. Όσο μακρύ είναι το κάθετο σημείο, τόσο βραχύ είναι το οριζόντιο ση­μείο. Τόση μεγάλη είναι η απόσταση της καθόδου μιας ψυχής από το κέντρο της εκκί­νησης της, ώσπου να φθάσει εδώ στη γη. Ακόμα τόσο λίγο είναι το διάστημα της παραμονής της στις διαστάσεις της μορφής όσο μικρό είναι το οριζόντιο σημείο της. Περίπου είναι το 1/3 του καθέτου μήκους του γράμματος αυτού...

Ο Μέγας Ταξιάρχης τότε Μιχαήλ, λάμ­ποντας όπως πολλοί φυσικοί ήλιοι μαζί, ά­φησε τις νοητικές του φράσεις, με τις ο­ποίες αποτεινόταν στη θεία Μεγαλοπρέ­πεια και στο Θείο Νου: ... «Πατέρα μας, Γεννήτορα μας, Ευλόγησέ μας. Η έβδομη ιδρύτρια ακτίνα Σου σήμερα γιορτάζει για­τί τα πιο δραστήρια παιδιά Σου είναι συγ­κεντρωμένα στην αιθερική περιοχή της γης να τιμήσουν ένα απο τα άξια παιδιά Σου, το ΝΟΡΑ - ΝΙΡΙ ή τον Άγιο Γερμανό, όπως αποκαλούν οι άνθρωποι στη γη το ΝΟΡΑ ΝΙΡΙ. Η στέψη του σαν αρχη­γό των πνευματοψυχικών ανθρώπων μό­λις αυτή την ώρα τελείωσε και η πνευματική μας σκέψη ήταν μαζί Σου ώστε να βο­ηθήσεις την προσπάθεια του στη μετάλ­λαξη του ανθρωπίνου γένους. Στείλε μας τη δύναμη να βοηθήσουμε και μεις τον ά­γιο σκοπό του, ώστε οι άνθρωποι που και αυτός απο το γένος τους προέρχεται, να φτάσουν το ταχύτερο στο σημείο να εξε­λίσσονται ταχύτερα και να διευκολύνουν το θείο Σχέδιο Σου, της ταχύτερης εξέλιξης του ανθρώπινου γένους. Ακόμα στείλε στο γιό Σου Νίρι (Σαιν Ζερμαίν) το νέο πνευματοδυναμισμό της εσωτερικής αγάπης, ώστε με την πνευματοδύναμη αυτή να σταλά­ζει μέσα στις ψυχές των συνανθρώπων του τη δύναμη να συγχωρούν.

Η εκλογή μου ήταν παλιά όταν στα χρόνια τα παλιά είχα βοηθό μου στην Κεντρική Διοίκηση της ΕΒΔΟΜΗΣ ΔΙΑ­ΣΤΑΣΗΣ το ΝΟΡΑ - ΝΙΡΙ, το άξιο παι­δί της γης. Εκεί σε ώρες δύσκολες και για τις εφτά διαστάσεις,, 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η και 13η, ο Σαιν Ζερμαίν μας έδειξε ικανότητες στις διάφορες αποστολές του, που κίνησαν το θαυμασμό τόσο εμένα προσωπικά όσο και των άλλων συνεργατών μου. Ήταν απίστευτο πως κατόρθωσε ΤΟ­ΤΕ να πείσει τους επαναστατήσαντες αγ­γέλους και να τους φέρει ικέτες στα ποδιά του θεού. Μα η πιο μεγάλη του επιτυχία ήταν, να πείσει όλους εμάς να συγχωρέ­σουμε την πιο μεγάλη ανομία που συντε­λέστηκε σε τούτο το εκδηλωμένο ΠΑΝΣΥΜΠΑΝ. Αφού δεν ήταν δυνατό να γίνει ένας Αρχάγγελος σαν εμάς έγινε με την τύχη ΕΚΕΙΝΟΥ, του ΑΙΩΝΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, μο­ναδικός Μάχα Τσόχαν και μαζί Μανού, ώ­στε να εφαρμόσει τη μετάλλαξη που επί χιλιάδες χρόνια μας ζητά μέσα στο γένος των ανθρώπων. Ακόμα θα ενώσει τις ανθρωποφυλές και θα σχηματίσει μια ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΛΗ, ξένη ολότελα από τα παρελθόντα τόσο στα φυλετικά αρχεία όσο και στα φυσικοσώματά τους. Τώρα αγαπητοί μου αδελφοί έχω να σας ανακοινώσω μια τελευταία είδηση που μόλις έλαβα από το ΥΠΕΡΣΥΜΠΑΝ και που σχετίζεται με τη σημερινή γιορτή μας. Η είδηση αυτή αφορά τον Κοσμικό Η­γέτη ΝΟΡΑ ή Σαιν Ζερμαίν και του γνω­ρίζει η υψίστη Ιεραρχία πώς σε μια πε­ρίοδο όχι πιο μεγάλη από τρεις χιλιάδες χρόνια, θα κληθεί να παραστεί στην ίδια ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΤΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, σαν αντιπρόσωπος της δέκατης τρίτης αιθερικοφυσικής διάστασης. Η τιμή είναι τόσο μεγάλη, πού δεν έχει γίνει μέχρι τώρα σε ανθρωποψυχή εκτός βέβαια από τη ΜΟΝΗ και ΜΙΑ που ήταν ο πρω­τότοκος κάθε μορφής, κάθε ζωής και κά­θε ανθρωποψυχής» ...

Όλοι συγκινήθηκαν βαθιά από τα λό­για του Αρχάγγελου Μιχαήλ και ζήτη­σαν να συγχαρούν εκ νέου το νεοεκλεγμέ­νο ΝΟΡΑ - ΝΙΡΙ ή Σαιν Ζερμαίν. Όλες οι παράλληλες με το ανθρώπινο γένος ψυχοεξελίξεις θαύμασαν για την προτίμηση αυτή που δείχνει ο γενάρχης Νους για το ανθρώπινο γένος και ιδιαίτερα για τον Άγιο Γερμανό. Ακόμα όμως κατάλαβαν πως ο ΜΟΝΑΧΟΓΙΟΣ ή ο ΚΗΙΧ, ο γιός του ανθρώπου, συνετέλεσε ώστε ο Κόμης Ροκότσκυ να εκδηλώσει τόσο γρήγορα και τόσα υπερύψηλα τις μέγιστες πνευματικές αξίες του, που να πλησιάσουν όλη την υψηλή Ι­εραρχία και τον ΑΙΩΝΙΟ ΛΟΓΟ... Όταν τελείωσαν οι πνευματολόγοι, α­κούστηκε η πρώτη έκρηξη, το σήμα της λήξης των γιορτών του θρονισμού του με­γάλου τέκνου των ανθρώπων, του Κόμητα Γερμανού ή Σαιν Ζερμαίν. Ήταν πια με­σάνυχτα της 1ης του Μαΐου του 1981. Τότε ο Μεγαλόπρεπος ΣΑΝΑΤ ΚΟΥΜΑΡΑ, ο πρώην τοποτηρητής στη γη και με­γάλος στρατοπεδάρχης στο στρατόπεδο της αιθερικής Αφροδίτης «ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟ­ΝΗ», έτσι ονομάζεται το ψυχοστρατόπεδο που βρίσκεται στην αιθερική περιοχή της Αφροδίτης και που κρατά τις πνευματο-ψυχές που κατέρχονται στη γη για σάρ­κωση, είπε: «Ό θαυμασμός μου και η αγά­πη μου για τον αδελφό μας ΝΟΡΑ - ΝΙ­ΡΙ ή Κόμητα Γερμανό, δεν είναι αρκετός να αγκαλιάσει το μεγαλοπνευμάτινο ηγέτη που τιμήθηκε να παραστεί μπροστά στο θρό­νο ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ. Προσωπικά σαν ΛΙΠΠΙΚΑ δε γνωρίζω κανέναν άλλο από τη φυλή μας, που να αξιώθηκε ποτέ να παραστεί μπροστά στην αναμμένη φλόγα, τη δημιουργική πνοή του ΕΝΑ ΚΑΙ ΑΙ­ΩΝΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑ. Θεωρώ πως ο Κόμης Γερμανός γίνεται από τώρα ένα αγαπητό­τατο παιδί του αγαπημένου μας Γενάρχη και Πατέρα. Ως τέτοιο αγαπητό του πλά­σμα οφείλουμε να το αμείψουμε με την υ­πόσχεση μας, πως θα τον βοηθήσουμε στο πειραματικό του ΕΡΓΟ».

Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ
Σε λίγη ώρα άρχισαν να φεύγουν ένας ένας, με την ίδια ιεραρχική τάξη που ήλ­θαν. Πρώτος χάθηκε στον ορίζοντα ο Τα­ξιάρχης Αρχάγγελος Μιχαήλ, με τους τριάντα έξι του μακροφτέρουγους αγγέλους του. Μετά πέταξε στα ύψη ο Σανάτ Κουμάρα με τους είκοσι ένα αξιωματούχους του. Τρί­τος πέταξε με την ακολουθία του ο υπεύθυ­νος των Λίππικα ΝΑΡΚΑ ΠΕΝΧΑ. Φίλησε πολλές φορές το Γερμανό και μυστικά του είπε : ... «Το γένος των ανθρώπων ανήλθε από σήμερα πολύ ψηλά και πέρασε για πάντα το ξακουσμένο γένος των αδελφών μου ΛΙΠΠΙΚΑ»... Ο ταπεινόφρονας κόμης Γερμανός απάντησε: ... «Όλα τα γένη της οποιασδήποτε μορφής και πνευματοεξέλιξης μέσα στην ύλη, ένα μονάχα πόθο έχουν, πως να ανέλθουν και πως να βοηθήσουν κάθε αδύναμο στο απολυτρωτικό του έργο. Χθες ήσασταν σεις οι δυναμοβοηθοί, οι ξακουσμένοι Λίππικα. Σήμερα μπορεί να είμαστε εμείς οι χθεσινοί αδύνατοι ανθρω-πόψυχοι. Αύριο θα έλθουν άλλοι, ίσως οι εξάδελφοι μας ΝΤΕΒΑΣ ή οι νεώτεροι από όλους μας ΚΑΛΤΟΥΡΟΙ»... (Στοιχειακά και άλλων κατωτέρων εξελίξεων όντα). Έμεινε τέλος με το επιτελείο του στην αιθερική έρημο Γκόμπυ και άρχισαν το πρώτο τους συμβούλιο που κράταγε ακόμα και στις 2 του Μαΐου απόσπερα πριν πνευ-ματοψυχικά αναχωρήσουμε και χάθηκε το ΟΡΑΜΑ ΠΟΥ ΕΙΔΑΜΕ.

 

   ΠΗΓΗ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΜΑΚΟΕΙΟ" ΤΕΥΧΟΣ 24 ΙΟΥΝΙΟΣ 1981, του Ν. ΜΑΡΓΙΩΡΗ