Το έργο του Αγίου Γερμανού

Ακολούθως, ο Άγιος Γερμανός μιλώντας σε άλλο όμιλο μαθητών της "Bridge of the Freedom" στη Φιλαδέλφεια, την 1η Ιανουαρίου 1955, μας κατατοπίζει για το έργο Του ως Τσόχαν της 7ης Ακτίνας. "Κάθε Ηγέτης, όταν ξεκινά μια νέα προσπάθεια, οφείλε να μπει στην "Καρδιά της Σιωπής" και εκεί να ανακαλύψει ΠΩΣ να παρουσιάσει το Νόμο, μέσα από κραδασμούς ενέργειας με τους οποίους θα μπορέσει να φτάσει τις διάνοιες της ανθρωπότητας, τις ψυχές που ο ηγέτης θα εξυπηρετήσει.

Η Καρμική Επιτροπή ενεργεί βάσει του Καρμικού Νόμου και αποφασίζει ποιοι θα λάβουν ενσωμάτωση και ποιοι θα ωφεληθούν από τη ραδιοβολία του ερχόμενου κύκλου των 2000 ετών. Ο Ηγέτης που είναι η καρδιά της ραδιοβολίας του χρόνου αυτού, οφείλει να ελκύσει από την καρδιά του Θεού, τρόπο και μέσα με τα οποία θα παρουσιάσει την ορισμένη εκείνη όψη της Αλήθειας, ούτως ώστε οι ιδιώτες, που είναι υπό τη φροντίδα Του κατά τα 2000 έτη, να λάβουν τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια.

"Ο Κύριος Μαϊτρέγια βοηθά κάθε ένα διαδοχικό Ηγέτη στην προετοιμαστική αυτή υπηρεσία. Όταν έγινε φανερό ότι θα είχα την ευκαιρία να αντιπροσωπεύσω τη Φλόγα της Ελευθερίας κατά τον επερχόμενο κύκλο των 2000 ετών, δεν είχα περισσότερο υλικό να εργαστώ γι αυτό από ό,τι έχετε εσείς σήμερα στην αίθουσα αυτή. Είχα μόνο τη συνειδητότητά Μου, τα αισθήματά μου και ελεύθερη είσοδο προς τη Θεότητα και την Πανσυμπαντική Σοφία Της, μέσω διαλογισμού. Ο κόσμος νομίζει ότι μόλις μία Ύπαρξη αναληφθεί, κάθε σχέδιο τίθεται προ Αυτής. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Κάθε ένας από Εμάς, στη ζυγαριά και την κλίμακα της εξέλιξης, μέχρι και αυτών των Άλφα και Ωμέγα στο Μέγα Κεντρικό ΄Ηλιο, πρέπει να μεταχειριστεί τις νοητικές Του δυνάμεις για να αναπτύξει την εμβρυώδη ιδέα. (Είμαι βέβαιος, ότι και οι ΄Αλφα και Ωμέγα πράττουν το ίδιο, στη σχέση Τους με τον ανώτερο ΄Ηλιο υπεράνω Αυτών). Κάθε ένας από Εμάς έχει να ελκύσει συνειδητά τρόπους και μεθόδους για να εκπληρώσει την πλευρά Του στο Θείο Σχέδιο (2)

 Πρώτα είχα να βρω ένα μέρος πάνω στην επιφάνεια της Γης, αρκετά ελεύθερο από αιθερικές εντυπώσεις, ώστε η συνείδηση της ανθρωπότητας δεν θα επισκιάζονταν βαθιά με μεγάλες αιματοχυσίες, δεινά και φόβο του παρελθόντος. Η Αμερική ήταν ένα τέτοιο μέρος.

Κατόπιν είχα να βρω ιδιώτες, με πίστη σε μένα, των οποίων τη συνείδηση μπορούσα να φτάσω με οτιδήποτε μέσο θα διέθετα και των οποίων η συνείδηση θα ήταν αρκετά δεκτική να αποδεχτεί τη ραδιοβολία μου και να συμμεριστεί τον οραματισμό μου. Με τα άτομα αυτά, προσπάθησα να έρθω σε επαφή πρώτα μέσα από τις υπηρεσίες της ΄Ελενας Μπλαβάτσκυ και άλλων. Μετά από αυτό, το πρόβλημα παρουσιάζονταν: "Πώς θα μπορούσα να ωφελήσω την ανθρωπότητα το ταχύτερο". Μια μέρα, ενώ βρισκόμουν στην "Καρδιά της Σιωπής"(3) ο Αρχάγγελος Ζακχιήλ της 7ης Ακτίνας και ο Ελωίμ Μέγας Αρκτούρος της 7ης Ακτίνας, μου έδωσαν την ιδέα της εκγύμνασης ανθρώπων στη δύναμη της επίκλησης, στη δύναμη της μαγνήτισης και στη δύναμη της συνειδητής χρήσης των "Decrees". Η μέρα αυτή, ήταν η ευτυχέστερη μέρα της εξυπηρέτησής μου ως Ηγέτη γιατί γνώριζα ότι εκείνο που θα μπορούσε να συντελεστεί μέσω ιδιωτικής και ομαδικής προσπάθειας, θα επέσπευδε την εξέλιξη της Γης κατά εκατομμύρια έτη.

Η ίδρυση ομάδων ανθρώπων πάνω στην επιφάνεια της Γης, που θα δημιουργούσαν "περιφέρειες δυνάμεων"(4) μέσα από την προβολή της ενέργειάς τους σε "Decrees" και μαγνητικά κέντρα που να ελκύουν τους Αγγέλους, τα Ντέβας και τις Δυνάμεις της Θεότητας, απέβη ο σκοπός μου. Τα ραδιοβολούντα αυτά κέντρα θα γίνονταν κέντρα δια των οποίων η ευλογία του Θεού θα εξαπλώνονταν στο διανοητικό και αισθαντικό κόσμο της ανθρωπότητας. Αυτό έγινε η δεύτερη προσπάθειά Μου. Τέτοιες ομάδες ιδρύθηκαν υποδείγματα "Decrees" συνετέθησαν και ορισμένη κατανόηση του Πνευματικού Νόμου της "Εγώ Ειμί" Παρουσίας, διείσδυσε τη συνείδηση πολλών ανθρώπων.

"Τότε οι αγαπητοί Μάχα Τσόχαν και Μορύα, προσφέρθηκαν να επεκτείνουν με τις δυνάμεις Τους την κατανόηση κάποιων από την ανθρωπότητα που θα μπορούσαν να αισθανθούν τον κραδασμό Μου και που θα ήθελαν με τη γέφυρα της πίστης, να περάσουν την άβυσσο της ανθρώπινης λογικής σε ένα νέο κόσμο. Κάθε ένας από εσάς πέρασε τη γέφυρα και απέβη δημιουργός "περιφερειών δύναμης" οι οποίες είναι μαγνητικά ρεύματα που έλκουν την Παρουσία των Δυνάμεων που έχουν αναληφθεί και την εκ των άνω, πνευματική Τους ραδιοβολία.

"Έχετε αντίληψη για τη μαγνητική δύναμη της καρδιάς σας; Διατηρεί στο φυσικό σας σώμα τα στοιχεία της γης, του νερού και του αέρα από το να πετάξουν στο άπειρο. Διατηρεί τα μέλη του σώματός σας σε ενότητα, τη ζωή ρέουσα από τον Κεντρικό Ήλιο, μέσα από την ατομική σας Παρουσία η οποία, Παρουσία, ζωογονεί το σώμα σας και σας δίνει τη χρήση της ζωής, της νοημοσύνης και της συνείδησης. Ελκύει προς εσάς κάθε είδους πράγμα, καλό ή κακό, σύμφωνα με τη δύναμη της προσοχής σας. Η μαγνητική αυτή δύναμη στην καρδιά, δε χρησιμοποιήθηκε συνειδητά για εποικοδομητικούς σκοπούς από πολλούς ανθρώπους, από την εποχή της Ατλαντίδας.

Ελωίμ Αρκτούρος, ο Αρχάγγελος Ζακχιήλ και Εγώ (ο Διδάσκαλος Άγιος Γερμανός) θέσαμε σε ενέργεια σχέδιο με το οποίο θα μπορούσατε να μαγνητίζετε περισσότερη δύναμη και Φως και έτσι να εκτείνετε την ιδιωτική σας σφαίρα επιρροής. 'Υστερα ομαδικά, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε μια "έλξη" πάνω σε Θείες Υπάρξεις, οι Οποίες, λόγω έλλειψης της "έλξης" αυτής, δε μπορούν να εξυπηρετήσουν την ανθρωπότητα (5)

Ακόμη και αυτοί οι Άλφα και Ωμέγα (οι Θεϊκοί Δημιουργοί του Γαλαξία μας), δε θα αρνούνταν τη μαγνητική έλξη της καρδιάς σας. Σκεφτείτε ότι ο ίδιος ο Ήλιος (ο Ηλιακός Λόγος) και κάθε άλλη Κοσμική Ύπαρξη Αγγέλων, Ντέβας ή  Δυνάμεων του Φωτός οφείλουν από το Νόμο να ανταποκρίνονται στη μαγνητική έλξη της καρδιάς σας ή της επίκλησής σας. Αφού λοιπόν αυτό το γνωρίζετε, γιατί επιτρέπετε να ελκύετε προς εσάς, με τη μαγνητική έλξη της καρδιάς σας, διαφθορά, αμφιβολία, φόβο και όλα αυτά τα άχαρα και δυσάρμονα που καταγράφτηκαν πάνω στο πρόσωπο της Γης, ενώ έχετε μέσα σας τη δύναμη να μαγνητίζετε τις ευλογίες ακόμη και Αυτών των Ίδιων ΄Αλφα και Ωμέγα; Η τωρινή κατάσταση του φυσικού σας σώματος και η κατάσταση των εσωτερικών σας σωμάτων είναι το αποτέλεσμα της ασυνείδητης αυτής μαγνήτισης. Δεν έχετε ιδέα του τι ελκύετε στις υπάρξεις σας, ενώ έπρεπε να είστε κέντρα ραδιοβολίας εποικοδομητικών σκέψεων και αισθημάτων, απορροφώντας εκείνο που συνειδητά επιθυμείτε, αντί να επιτρέπετε στους εαυτούς σας να γίνονται έρμαια αρνητικών σκέψεων και δυσάρμονης ραδιοβολίας.(6)

Οι σκέψεις και τα αισθήματά σας πρέπει να είναι θετικά, πολύ θετικά, καθ όλα θετικά ραδιοβολούντα κέντρα, με τη γνώση της κυριαρχίας της "Εγώ Ειμί" Παρουσίας, των Αγγέλων, των Αναληφθέντων Διδασκάλων, των Ντέβας και των Δυνάμεων του Φωτός. Με τη γνώση ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει περιορισμός που να μπορεί να αντέξει τη Δύναμη του Φωτός σας, ότι δεν υπάρχει ασθένεια, ότι δεν υπάρχουν δεινά, διαφθορά ή θάνατος. Τώρα ποια είναι η συνηθισμένη αντίδραση; Ένας μαθητής έρχεται στην τάξη και παρακολουθεί μαθήματα όλη την εβδομάδα, πλήρης ενθουσιασμού και πλήρης πυρός, που είναι αποτέλεσμα της ραδιοβολίας του Διδασκάλου. Τη στιγμή όμως που επιστρέφει στο δικό του, προσωπικό κόσμο και η ενέργεια του όχλου τον επηρεάζει, αρχίζει εκ νέου να απορροφά δυσαρμονία και περιορισμούς.(7)

Θεέ! Ω Θεέ! Εφοδιαστείτε με δύο δυνάμεις, τις ίδιες με τον ΄Ηλιο (Ηλιακό Λόγο): τη δύναμη της μαγνήτισης να ελκύετε προς τους εαυτούς σας μόνο εκείνο το οποίο θέλετε και τη δύναμη του να ραδιοβολείτε αυτό που θέλετε να δώσετε ως ευλογία προς τη ζωή. Μέχρι να μάθετε να ελέγχετε τις δύο αυτές δυνάμεις, δεν είστε παρά το παιχνιδάκι κάθε ενέργειας που θα ήθελε να προσκολληθεί πάνω σας.

-------------------------------------------
(2) Στην ερώτηση αν τα Μέλη της Πνευματικής Ιεραρχίας του Πλανήτη, εκτός από το Διαλογισμό που χρησιμοποιούν προς ακόμα μεγαλύτερη εξέλιξη, "προσεύχονται" και αν στη Διατονική Κλίμακα υπάρχουν Τέμπλεα λατρείας στα οποία δίνονται Θείες Λειτουργίες, ο Μάχα Τσόχαν διασαφηνίζει: "Η εκκλησιαστική λατρεία της ανθρωπότητας δεν είναι παρά απλή αντανάκλαση της πανένδοξης ενωμένης λατρεία των Ουράνιων Δυνάμεων και των Τέλειων Υπάρξεων που διαμένουν στον διαστρικό χώρο. "Οι Αναληφθείσες Υπάρξεις, οι Αγγελικές Δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των Βασιλείων των Χερουβίμ και Σεραφείμ, απέβησαν τέλειες εκφράσεις της θεότητας λόγω της Αγάπης Τους προς το Θεό, της αφοσίωσής Τους προς τη Θεία Εξυπηρέτηση και της παντοτινής έκχυσης προσοχής και ενέργειας προς την ευεργετική Πηγή κάθε Καλού. Οι Διδάσκαλοι έχουν μεγάλης ωραιότητας μέρη λατρείας και δίνουν Κοσμικές Λειτουργίες καθιερωμένες στη λατρεία του Ενός. "Πολλοί από τους ανθρώπους νομίζουν, ότι επειδή ορισμένα άτομα κατόρθωσαν να λάβουν την ανάληψή Τους, δεν υπάρχει πια ανάγκη γι αυτά να λατρεύουν και ότι η καρδιά καθενός από Αυτά τα άτομα είναι, αυτή η ίδια, βωμός και τόπος λατρείας… Αυτό δεν είναι αλήθεια. Η λατρεία και το τυπικό που έλκουν τα παιδιά της Γης να συμμετάσχουν, ελκύει επίσης και είναι το καρδιακό κέντρο πνευματικής αλληλεγγύης στην υψηλότερη διατονική κλίμακα.

"Αν βλέπατε τις μεγάλες στρατιές Θείων Υπάρξεων να συναθροίζονται για Ουράνιες Λατρείες… αν ακούγατε την έκχυση της Ουράνιας Μουσικής Τους, τα άσματα και τις υμνωδίες των Αγγελικών Χορωδιών… την αφάνταστη ραδιοβολία των Διδασκάλων που προεδρεύουν… τότε θα δίνατε στην ψυχή σας έναν οραματισμό του απώτερου μέλλοντος, όταν η Ακτίνα της Τελετουργίας του Αγίου Γερμανού θα εκφραστεί, κατά τον ίδιο τρόπο, στον κόσμο της Γης. "Οι Κοσμικές αυτές συναθροίσεις πνευματικής λατρείας, όπως είναι φυσικό, εκχέουν τρομερή ραδιοβολία Φωτός… Η ουσία αυτή εκχέεται στους Δέβας που είναι οι Φύλακες - ΄Αγγελοι των Καθεδρικών Ναών και Εκκλησιών της Γης και αυτός είναι ο λόγος που σ αυτά τα μέρη λατρείας, ιδιώτες καταλαμβάνονται πολλές φορές από έκσταση και τέλεια αφοσίωση προς το Θεό….".

(3)  Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται, ανάλογα με τις περιστάσεις: και για τον Μεγάλο Κεντρικό ΄Ηλιο, και για τον ΄Ηλιο του δικού μας Συστήματος.

(4)  Μάχα Τσόχαν μας δίνει τον ορισμό της φράσης "περιφέρειες δύναμης". "… Αναφορικά με την έννοια "περιφέρειες δύναμης" επιθυμώ να σας πω το τι ακριβώς εννοώ: … Οι Ακτίνες του Φωτός εκπεμπόμενες από την καρδιά, κυβερνώνται περισσότερο ή λιγότερο, από τη φύση του ανθρώπου. Έχουν φυσική περιφέρεια και ο κύκλος που δημιουργείται από το ευρύτερο όριο αυτών των Ακτίνων, κάνει την "περιφέρεια δύναμης" του συγκεκριμένου ιδιώτη. Σε έναν πολύ δυναμικό άνθρωπο η "περιφέρεια δύναμης", θα είναι πολύ μεγαλύτερης διάστασης παρά σε εκείνον που βρίσκεται σε ληθαργική κατάσταση.

Ο ιδιώτης που είναι ενήμερος της Τριπλής Φλόγας που είναι στην καρδιά του και ο οποίος μπορεί να διατηρεί έλεγχο πάνω στην "ισόρροπη αναπνοή", έχει επίσης, περισσότερο εκτεταμένη "περιφέρεια δύναμης" παρά ο ανεξέλικτος και αχαλιναγώγητος άνθρωπος. "Όλη η ενέργεια, η προερχόμενη από το φυσικό σώμα και τα εσωτερικά σώματα, η οποία φτάνει στο φανταστικό αυτό κύκλο ή περιφέρεια, ονομάζεται "σφαίρα επιρροής" και επηρεάζει όλη τη ζωή με την οποία ο ιδιώτης έρχεται σε συνάφεια, με την ποιότητα της κραδασμικής ενέργειας, η οποία διαπερνά αυτή την "περιφέρεια δύναμης" σε ορισμένη στιγμή. "Σε περίπτωση κάποιας πνευματικής ενέργειας και όπου βρίσκεται συναθροισμένος όμιλος ιδιωτών, εκεί, μέσα από την ένωσή τους, δημιουργούν μια μεγάλη "περιφέρεια δύναμης".

(5) Ο Μάχα Τσόχαν μας διαφωτίζει για το ΠΩΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΤΑΙ Η 'ΕΛΞΗ' ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΜΕΣΑ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ "Όταν μια Μη Αναληφθείσα ΄Υπαρξη στρέφει την προσοχή της προς Οιονδήποτε των Αναληφθέντων Διδασκάλων μέσα από αγάπη, βαθιά σκέψη, αφοσίωση ή μελέτη, η Θεία ΄Υπαρξη με την οποία ζητά επικοινωνία, την ίδια εκείνη στιγμή, λαμβάνει γνώση της Ζωικής αυτής Ενέργειας, ανεξάρτητα πόσο ασθενής πιθανόν να είναι η προσπάθεια αυτή. Η Αναληφθείσα ΄Υπαρξη τότε, αμέσως αρχίζει να κατευθύνει Φωτικές Ακτίνες σε εκείνον που συγκέντρωσε την προσοχή του πάνω Της. Οι Φωτικές αυτές Ακτίνες δίνουν Διδασκαλία όχι κατ΄ανάγκη μέσα από τη διάνοια αλλά μέσα από ορισμένο αίσθημα, όπως εκείνο της ηρεμίας, της αρμονίας, της ασφάλειας ή άλλου τινός, όπως η περίσταση το απαιτεί.

"΄Ενας επιτυχής τρόπος για ένσαρκο ιδιώτη να έρθει σε επαφή με τη ραδιοβολία ενός από τους Αναληφθέντες Διδασκάλους είναι ή να διαβάσει κάτι το οποίο γράφτηκε γι Αυτόν από μαθητή που τον αγαπά  ή να διαλογίζεται την Παρουσία Του, αν αυτός έχει το προνόμιο μιας τέτοιας συνάφειας ή να χρησιμοποιεί τις νοητικές του δυνάμεις για να σκέφτεται τον Αναληφθέντα Διδάσκαλο σαν μια πραγματική ΄Υπαρξη, όπως θα σκεπτόμαστε ένα φίλο μας, γονέα ή αγαπητό πρόσωπο. "Αυτή την εποχή, ανεξάρτητα από τη φαινομενική ανομία των λίγων… η φυλή, ως όλο, κάνει μεγάλες προόδους και στην ανθρωπότητα δόθηκαν περισσότεροι τρόποι επαφής με τις Αναληφθείσες Υπάρξεις, μέσα από ενεργή διδασκαλία και ομιλία των ΄Ιδιων των Διδασκάλων. "Διαλογισμός πάνω στις οδηγίες αυτές, είναι πολύτιμος τρόπος για επαφή με την κραδασμική ενέργεια της Θείας ΄Υπαρξης. Να επιζητεί κάποιος επικοινωνία με τους Αναληφθέντες Διδασκάλους, ορισμένο χρόνο κάθε μέρα, με τα μέσα που εκτέθηκαν προηγουμένως, εξασφαλίζει διαρκή συνάφεια με Θεία φιλία, βοήθεια και φώτιση, που μπορούν να εμπλουτίσουν το νου, το σώμα και το πνεύμα…".

(6) Κατά τη μεταβίβαση της Φλόγας από το Ερημητήριο της Ελευθερίας στη Νότια Γαλλία, την 19η Ιουλίου 1958, ο Τσοχάν Παύλος ο Βενετός, Τσοχάν της Τρίτης Ακτίνας, ανέφερε: Στην περίπτωση πολλών ιδιωτών προχωρημένης ηλικίας, που δεν έχουν γνώση της διδασκαλίας του Φωτός των Αναληφθέντων Διδασκάλων, ιδίως όταν αυτοί συναθροίζονται σε μεγάλα ιδρύματα (γηροκομεία κλπ.), εκεί γίνεται μεγάλη επανάληψη (προφορική και διανοητική) των διαφόρων προσωπικών και αθρόων δεινών που υπέστη ο καθένας από αυτούς και στο σύνολό τους δημιουργούν μέσα και γύρω από τα ιδρύματα αυτά (που έπρεπε να είναι όρμοι και άσυλα, ενώ στην πραγματικότητα είναι φυλακές των ανεπιθύμητων και απόκληρων της κοινωνίας) έναν πέπλο αιθερικής ουσίας, που θα προτιμούσατε να μη δείτε με το εσωτερικό σας μάτι. Θα μπορούσατε να τη δείτε αν η όρασή σας εμπεριείχε την ενέργεια του ελέους.

Το σωστό είναι, όταν εξουσιάσετε οι ίδιοι τη δύναμής σας, να χρησιμοποιήσετε τη θετική συνείδηση της συμπόνιας και μέσω αυτής να επικαλεστείτε τους Αγγέλους του Ιόχρου Πυρός, ιδίως τους Αγγέλους του Αρχάγγελου Ζακχιήλ, για να αποσύρουν την τρομερή αυτή συσσώρευση. Μετά, να επικαλεστείτε εκείνες τις μεγαλοπρεπείς και ωραίες Υπάρξεις, που είναι οι ΄Αγγελοι της Διάνοιας, να προσέλθουν και να παραμείνουν εκεί, πάνω από αυτά τα ιδρύματα, ραδιοβολούντες την αγάπη, την ευτυχία, την ελπίδα. Το αίσθημα αυτό της ασφάλειας, που μπορεί να αποβεί ισόβιο, εποικοδομητικό και να αντικαταστήσει τη δυσάρμονη κραδασμική ενέργεια, που είναι πηγή της ανωφελούς αυτής δεινοπάθειας και που κάνει πολύ δύσκολο το έργο για τον Κύριό Μας, τον Μάχα Τσόχαν (Μέγα Ηγέτη) και για όλους Εκείνους που ασχολούνται με την αποχώρηση της ψυχής από τον φυσικό φορέα την ώρα του θανάτου…".

(7)  Ο Μάχα Τσόχαν: "… Κάθε ιδιώτης που ανήκει στην ανθρώπινη φυλή, επηρεάζει την ανθρωπότητα με τη φύση των σκέψεων και των αισθημάτων που εκπορεύονται από αυτόν. Κανείς δε ζει αποκλειστικά με τον εαυτό του γιατί η ραδιοβολία του διαρρέει μέσα σε όλη την ανθρωπότητα πάνω στη Γη μέσα σε δευτερόλεπτα. Οι σκέψεις του ανθρώπου ενεργούν όπως το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Ένα άτομο που μιλά στη Νέα Υόρκη, ακούγεται στην Κίνα, την Αυστραλία ή στον ΄Αγιο Φραγκίσκο. "Εάν ο άνθρωπος κατανοούσε ότι οι "ιδιαίτερες" σκέψεις του και τα αισθήματά του εκπέμπονται προς όλο το σύμπαν με αόρατη σύνδεση και, επί πλέον, οι ίδιες αυτές σκέψεις και αισθήματα, ανάλογα με την ποιότητά τους, επηρεάζουν τη ζωή ολόκληρου του κόσμου του πλανήτη, θα προσπαθούσε να ζει περισσότερο σύμφωνα με τις αρχές αυτές που εκτέθηκαν από το Διδάσκαλο Ιησού, τον Οποίο μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας δέχεται ως Οδηγό και υπόδειγμα".