Το Φεστιβάλ της Ανθρωπότητας

Η πανσέληνος των Διδύμων έχει καθιερωθεί σαν
Παγκόσμια Ημέρα της Μεγάλης Επίκλησης και της Καλής Θέλησης.
Ονομάζεται Φεστιβάλ του Χριστού ή της Ανθρωπότητας.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ

Από την εστία του Φωτός
μέσα από τη Διάνοια του θεού
Ας  διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων.
Το Φως ας κατέλθει στη Γη.

Από την εστία της Αγάπης μέσα από τη Καρδιά του Θεού
Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.
Είθε ο Χριστός να γυρίσει στη Γη.

Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή
Ο Σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των  ανθρώπων
Ο Σκοπός που οι Διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.

Από το κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων
Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός
ας πραγματοποιηθεί
Και είθε να σφραγίσει την Πύλη του Κακού.

Το Φως, η Αγάπη και
η Δύναμη και ο Θάνατος
Ας αποκαταστήσουν
το Σχέδιο πάνω στη Γη.

Η ΕΠΙΚΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η επίκληση, είναι στο νοητικό πεδίο ότι η προσευχή στο συγκινησιακό.
Είναι μια δομημένη, συγκεκριμένη σκέψη, που,
ανάλογα με το επίπεδο κατασκευής της έχει και την αντίστοιχη δύναμη.
Η ανθρωπότητα με τα πολλαπλά της εξελικτικά επίπεδα,
επιθυμεί, ζητά με έφεση, εύχεται, θέλει, απαιτεί.
Η εγωκεντρικότητα των αιτημάτων της,
στην καλύτερη περίπτωση έχουν μετουσιωθεί
σε αιτήματα ομαδικά για το καλό του συνόλου.
Οι πνευματικά ώριμοι πρωτεργάτες της ανθρωπότητας,
συγκεντρώνουν με αγάπη και σοφία την επικλητική ενέργεια,
την ανυψώνουν ποιοτικά,
την ενοποιούν και την κατευθύνουν με θέληση για το καλό,
να προσεγγίσει ανώτερες κραδασμικά πηγές.

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
Πάνω από την ανθρωπότητα,
μέσα στα ανώτερα από την ανθρωπότητα ενεργειακά κέντρα του πλανήτη
και έξω από τον πλανήτη, μέσα στο ηλιακό μας σύστημα,
αλλά και έξω από αυτό,
υπάρχουν τηλεπαθητικά ευαίσθητες σε τέτοιες κρούσεις, πνευματικές Ζωές,
που δέχονται το εξερχόμενο από την ανθρωπότητα ενεργειακό ρεύμα.
Προσλαμβάνοντάς το, ανταποκρίνονται και αποστέλλουν ένα δυναμικό ενεργειακό ρεύμα.

Η ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το κατερχόμενο ρεύμα,
σταδιακά μετασχηματίζεται υποβιβαζόμενο από ενεργειακό κέντρο σε ενεργειακό κέντρο,
ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία,
του ανυψωτικά μετασχηματιζόμενου επικλητικού ρεύματος.
Η δύναμη της εφέλκυσης από την ανθρωπότητα
του εισερχόμενου ενεργειακού ρεύματος, εξαρτάται από το βαθμό εξέλιξής της.

Στο ενημερωτικό δελτίο της Σχολής Αρκέην ‘Ιούνιος 2009’ αναφέρεται για τη Μεγάλη Επίκληση:
‘H ζωή μεταμορφώνεται στο βαθμό και κατά το λόγο που πραγματώνεται και βιώνεται η Μεγάλη Επίκληση.
Τούτο διότι η πνευματική της δύναμη συνίσταται στη δυνατότητα που έχει ως μάντραμ να εισάγει την ενέργεια της εισερχόμενης Έβδομης ακτίνας, και κατά συνέπεια είναι μια δύναμη που εισάγει στην όλη Εποχή του Υδροχόου, που έρχεται.
Η επίκληση είναι ένα υπέροχο μάντραμ ολοκλήρωσης και όταν εκφέρεται ορθά, τα τρία μεγάλα πλανητικά κέντρα, Σαμπάλλα, Ιεραρχία και Ανθρωπότητα, αλληλοσχετίζονται.
Και μάλιστα, ενώ επικεντρώνεται και εστιάζει σε κάτι που είναι οικουμενικό, έχει αποτελέσματα που μεταμορφώνουν την προσωπικότητα.