7α επαφή “Ας μαθητεύσουμε”

περιλαμβάνει
9 Video

Θεματολογία Σεμιναρίου
Video 1
Εισαγωγικές έννοιες στη Μαθητεία στη Ψυχή
Μαθητεία στη ψυχή σημαίνει εκπαίδευση, κατανόηση και εφαρμογή στη πράξη
Γεφύρωση (κατάλυση) δυαδικοτήτων και η ανάδειξη του τρίτου σημείου
Τι σημαίνει Μαθητεία στη Ψυχή, το περιεχόμενο της Μαθητείας
Μαθητεία στη ψυχή σημαίνει εσωτερική εκπαίδευση

Video 2
Ποια είναι η Ψυχή;
Ο χώρος και ο χρόνος σε σχέση με την ψυχή
Ποια είναι τα προαπαιτούμενα της μαθητείας στη ψυχή;
Αγαθότητα και περιεκτικότητα, αποτελεσματικότητα στη δράση για το καλό
Βαθμίδες ή επίπεδα Μαθητείας και η διεύρυνση της συνείδησης

Video 3
Το ταξίδι Μαθητείας στην Αγάπη
Η έννοια των τεσσάρων περιοχών της περιεκτικής Αγάπης
Η καθοδική κίνηση μέσα στην ύλη
Σκοπός της καθόδου είναι η απόκτηση αυτοσυνείδησης
Η Ανοδική κίνηση μέσα στο πνεύμα
Αποκάλυψη της ζωής ως επίτευξη αγάπης

Video 4
Η Ατραπός της Μαθητείας στη Ψυχή
Διαλογισμός - Ο Εσωτερικός μου Κήπος
1. Ατομικό και Ομαδικό Κανάλι: Οργάνωση, Ενίσχυση, Καθάρσεις
2. Πηγαίνουμε στον Κήπο μας
3. Καθαρίζουμε, Αναγνωρίζουμε
4. Οργανώνουμε το Βωμό
5. Επαφή με Ψυχή και Διδάσκαλο
6. Δίκτυο Φωτός με άλλους Κήπους
7. Γείωση Ευλογιών στο Φυσικό μας Σώμα

Video 5
Καταγραφές από το διαλογισμό «Ο εσωτερικός μου κήπος».
Η Δοκιμαστική Ατραπός στη Μαθητεία της Αγάπης «ανάλυση κειμένου»

Video 6
Α.Π. ΣΙΝΝΕΤ Σημαντικό πρόσωπο της Θεοσοφίας
Βιογραφικά Στοιχεία
Η σχέση του με το Διδάσκαλο Κ.Χ.

Video 7
Η Ατραπός της Μαθητείας στη Ψυχή, δεύτερο μέρος
Οι τέσσερις βαθμίδες Μαθητείας
Οι συμπαντικές ατραποί μαθητείας είναι συνδεδεμένες με την Ατραπό Υπηρεσίας στη Γη

Video 8
1η Βαθμίδα: η βαθμίδα της άγνοιας ή μη αντίληψης της αγάπης
Η αποκοπή από την Αγάπη
Έχουμε άγνοια της ψυχής, άγνοια των νόμων της, άγνοια της ύπαρξής της

Video 9
2η Βαθμίδα: η βαθμίδα της γνώσης ή κατανόησης της Αγάπης
Η εμπειρία της Αγάπης
Η επιστήμη της δόμησης της επαφής με τη ψυχή