7β επαφή “Ας μαθητεύσουμε”

περιλαμβάνει
9 Video

Θεματολογία Σεμιναρίου
Video 1
Οι τέσσερις τεχνικές της απελευθέρωσης
Οι εννέα πλανητικές μυήσεις
Η μυητική ατομικοποίηση της πνευματικής ύπαρξης της ανθρωπότητας

Video 2
1ο στάδιο: ανακαλύπτει ότι είναι δραστηριοποιημένη η έμφυτη νοητική ικανότητα
2ο στάδιο: ανακαλύπτει πώς να δραστηριοποιήσει τη συμφυή βουδική του ικανότητα
Η εργασία του Μαθητή για τη μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο στάδιο
Η μέθοδος του Σανάτ Κουμάρα για να διεγερθούν τα τσάκρα της γης

Video 3
Ανάλυση κειμένου «Η Ατραπός της Μύησης στη θέληση της Αγάπης»
Η πρώτη Μύηση, η κυριάρχηση στο φυσικό πεδίο (Πλανητική Μύηση)
Οραματισμός το γάλα της Καρδίας και διοχέτευση στα στοιχειακά

Video 4
Η δεύτερη Μύηση - Η κυριάρχηση του αστρικού πεδίου (Πλανητική Μύηση)
Η τρίτη Μύηση – Η κυριάρχηση του κατώτερου νοητικού πεδίου (Πλανητική Μύηση)

Video 5
Εννοιολογική απεικόνιση της σχέσης πνεύματος και ύλης
Αναπαράστασης της Ατραπού της Μαθητείας
Οι τρείς δεσμεύσεις του Μαθητή

Video 6
Η ατραπός της μαθητείας στην ορώσα αγάπη, για το νέο αναπτυξιακό στάδιο της ανθρωπότητας
Περιγραφή του Μαθητή

Video 7
Ευαίσθητη ανταπόκριση στoν κραδασμό τoυ Διδασκάλoυ
Πρακτική αγνότητα ζωής
Απαλλαγή από μέριμνες
Εκπλήρωση τoυ καθήκoντoς
Ο μαθητής οφείλει να μελετήσει τo καμαμανασικό σώμα
Ο μαθητής υποχρεούται επίσης να εργασθεί επιστημoνικά,αν μπορεί να εκφρασθεί έτσι, για τη διάπλαση τoυ φυσικoύ σώματoς

Video 8
Η μεταφορά ενέργειας
Η Μόνωση
Η Ευτυχία
Η Υπομονή
Η Δράση της θέλησης
Ομαδικές σχέσεις και Υπηρεσία
Αστρική Μάχη

Video 9
Εσωτερική Γαλήνη
Χαρακτηριστικά του σταδίου της Μαθητείας
Η αποκρυφιστική χρήση του χρήματος
Η διέγερση προκαλεί διεγέρσεις
Ποια είναι η προβληματική κατεύθυνση
Συμμετοχή στην ενέργεια του Πλανητικού Λόγου
Η επίδραση των ακτινών

Διαλογισμοί
Σεμιναρίου
(7β΄Επαφής)

περιλαμβάνει
1 Video